YUKI SYSTEM@@@@@ @ YUKI SYSTEM CORP.                                                  

bHOME bPROFILE bCRANE SYSTEM CONPOSITION bPRODACT INFORMATION@bAPPLICATION

 MOMENTLIMITER

MOMENTLIMITER@@‚s‚b‚k-939-9

 Indication Department
 It will be continually displayied the lift load. 3 digits LCDO 0t - 999t
 It will be displayied the work radius, jib angle and limit load.@
 It will be able to output the point of contact at 90%, 100%.
 In addition, it will be equipped with the necessary function to the moment limiter.

@Catalog
PIN TYPE CELL

 We design it with the existing pin and form of same shape.
WIRE END TYPE LOAD DETECTER  It is a pulling type to equip at the wire end.
ANGLE DETECTOR  It is the detector to detect the sieve angle.
 
We can detect the jib angle only by the installation at the right side of the jib because of the pendulum type.
LOAD DETECTER  It is the load detector of the compression type.
Large-scale, analog servo meter

 We equip it to the jib crane and examine the lift load and the limit work radius from the ground.                                                                                                 Back

copyright (C) 2006. YUKISYSTEM CO.,LTD. All rights reserved.

@@@