YUKI SYSTEM@@@@@  @ YUKI SYSTEM CORP.                        

bHOME bPROFILE bCRANE SYSTEM CONPOSITION bPRODACT INFORMATION@bAPPLICATION

@Digital indicator list

Name EXTERNAL LARGE-SIZED DISPLAY EXTERNAL SMALL-SIZED DISPLAY EXTERNAL LARGE-SIZED DISPLAY EXTERNAL LARGE-SIZED DISPLAY EXTERNAL SUPER-SIZED DISPLAY
Model ‚d‚c-3020 ‚k‚c557 ‚k‚c5100‚` ‚k‚c5180 ‚o-300
Photograph
Outline It is an external indicator output from the instruction meter of which it inputs the serial data.
The installation location is not chosen. The installation location is not chosen. The installation location is not chosen. It is an outdoor type.

Height of character 100mm 57mm 100mm 180mm 300mm
Digit number 5 digits 5 digits 5 digits 5 digits 3 digits or 4 digits
Watching distance 50m or more 30m or more 50m or more 60m or more 100m or more
Visual check angle The horizontal  120K  The horizontal 120K The horizontal 120K The horizontal     120K The horizontal       90K
Vertical 120K Vertical 120K Vertical 120K Vertical 120K Vertical 90K
Power supply ‚`‚b85`264‚u ‚`‚b100‚u
}10“
‚`‚b85`264‚u ‚`‚b100‚u
}10“
‚`‚b100‚u
}10“
‚`‚b200‚u
}10“
‚`‚b200‚u
}10“
‚`‚b200‚u
}10“
Input Special Cereal signal Special Cereal signal Special Cereal signal Special Cereal signal Special Cereal signal
‚a‚b‚ciParallelj
External dimensions 545 (W) x 175 (H) x 105 (D) [mm] 415 (W) x 150 (H) x 65 (D) [mm] 520 (W) x 157 (H) x 94 (D) [mm] 1000 (W) x 300 (H) x 150 (D) [mm] 1180 (W) x 500 (H) x 350 (D) [mm]
1430 (W) x 500 (H) x 350 (D) [mm]
@


                                                                                               Back

copyright (C) 2006. YUKISYSTEM CO.,LTD. All rights reserved.