YUKI SYSTEM@@@@@ @@ @YUKI SYSTEM CORP.                                           

bHOME bPROFILE bCRANE SYSTEM CONPOSITION bPRODACT INFORMATION@bAPPLICATION


 Amp. Panel


Model Outline
Amp panel  We could output 4-20mA by the crane club and it is the amplifier board to transmit the electric current..
Amp panel  We make the point of contact output and  analog output by the setting place of the amplifier@
 but we make the thing with a window.
Amp panel  In the case of that we incorporate it to the board of customers.
 We can deliver it with a panel.
‚k‚c-5026‚` panel  It is an operation amplifier board of the setting in a crane club.
 I
t will be output the point of contact for  A,B,A+B.

Analog digital panel@  It is the board which was installed the analog meter and digital indication meter.
 We produce the various production by the each usage.
 
 
Analog digital Bard  .It is the 2 ream type digital indicator boards such as the main and auxiliary hoist, etc..
‚c‚k‚r-5031Boad  It is an indication meter board of the road cell 4ch input.
 We make the total display with each 4ch  indication.

@
                                                                              Back                 
@

copyright (C) 2006. YUKISYSTEM CO.,LTD. All rights reserved.