YUKI SYSTEM@@@@     @ YUKI SYSTEM CORP.                                        

bHOME bPROFILE bCRANE SYSTEM CONPOSITION bPRODACT INFORMATION@bAPPLICATION

@
Load cell 

Model Outline
Pin Type Load Cell You can use it for the pin connection part installation of the   machineries such as the crane, hoist and eco-riser sheave axis as  the road limit for the overload prevention and the measurement
  for width adding weight.
You do not need the re-design for road cell installation because we      could produce the crane and existing pin by the same shape   form.
  We could make the measurement for the rating load 0.5-200t and    wide width.
Detailed explanation
Low Profile compression load cell
          @‚b‚k‚a-¦-‚x‚j
 We could make the measurement for the rating load 0.5-200t and wide width.
 It is a small compression road cell.
 It will be able to measure 20kn (2.04ft)-100kn(10.2ft) in spite of being the compact size.
 You could use it for the rule, control and other of compression by the load press.
 
  Products catalogHere
Low profile compression loadcell          @‚b‚k‚y-¦-‚x‚j  It is a compression loadcell of the high load type.B
 You could use the cranes and others at the place where the shock will be big.  Products catalogHere

Disk type loading cell                        ‚b‚i‚k-¦-‚x‚j@  It will be installed under the below block bottom of the crane drum axis.
@@
  


General purpose compression type load cell           @‚g‚q-¦ Compact rectangular cylinder compression type.
Waterproof hermetically sealed structure contains nitrogen gas.
Maintains high accuracy with its self stabilizing design.


1/500 to 1/1000 class. 
Built-in constrainer typeload cell
iWith CB metal fittings
j
The built-in constrainer requires no cross bracing.
Available in a wide product line up to high-capacity 490-kN (50-tf) rating.

     Sheave bearing type load cell                 @                  ‚a‚g-¦@ Compression-type bearing sheave type.
Designed for off-center loads and inclined loads.
Minimal size with direct inserting of shaft.
1/500 to 1/1000 class.


 

Tensile type load cell                         @‚s‚k‚a-¦-‚x‚j@ hitching.. load cell @
  
Tensile type load cell                      @‚b‚s-¦‚a-‚e Tensile type with compact rectangular cylinder.
Features a safety factor of 5.
The best choice for detection of crane overload.
1/1000 class.@
  
Wire clip type                                  @‚k‚j‚u‚d Electronic transmitter for static line part
@Drawing
Load detector for running rope          @‚k‚j‚u‚d‚q Electronic transmitter for running line


                                                                                        Back           

bcopyright (C) 2006. YUKISYSTEM CO.,LTD. All rights reserved.