YUKI SYSTEM@@@ @@@    YUKI SYSTEM CORP.                                                                                                                                                      

bHOME bPROFILE bCRANE SYSTEM CONPOSITION bPRODACT INFORMATION@bAPPLICATION

@‚g‚n‚l‚d

LOAD METER, OVERLOAD LIMITER, MOMENT LIMITING DEVICE

We think that the technical innovation is to offer the better thing which went to ahead several steps more efficiently and more cheaply than before.
The technical subdivision and evolution are progressing day by day with an accelerative tempo.
The system technology are demanded to be jointed organically and utilize the accumulated technology in each production maker.
We offer you with our responsibility from the choice and collection of most suitable models of each maker to the general driving and maintenance.
Please utilize our experience of the system technology in our measurement  field.                                                                            
        

@@

    copyright (C) 2006. YUKISYSTEM CO.,LTD. All rights reserved.

@@